• język migowy
 • e-mail
 • telefon: +48 32 43 14 881
 • lokalizacja
 • BiP
Strona główna/Dla Uczniów/Świetlica/Regulamin Świetlicy

Regulamin Świetlicy

Regulamin

Charakter i zadania świetlicy szkolnej

 1. Świetlica jest pozalekcyjną formą wychowawczo - opiekuńczej działalności Szkoły.
 2. Głównym celem świetlicy jest zapewnienie opieki wychowawczej, zgodną z celami wychowawczymi szkoły, tworzenie warunków do nauki własnej i pomocy w nauce oraz rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków.

Do zadań świetlicy szkolnej w szczególności należy:

 1. zapewnienie opieki wychowankom przed i po zajęciach lekcyjnych w porozumieniu z rodzicami,
 2. pomoc w odrabianiu lekcji, organizowanie gier i zabaw ruchowych,
 3. organizowanie zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów,
 4. współpraca z wychowawcami klas w zakresie realizacji zadań opiekuńczych i wychowawczych szkoły wynikających z jej programu wychowawczego oraz rocznych planów pracy,
 5. współpraca z rodzicami oraz udzielanie im porad i pomocy w organizowaniu opieki i wychowania w domu i środowisku,
 6. zapewnienie możliwości spożycia jednego posiłku dziennie oraz korzystanie z innych form dożywiania,
 7. koordynacja wydawania obiadów, zapewnienie opieki dzieciom nie uczestniczącym w lekcji religii,
 8. zajęcia otwarte dla dzieci nie będących wychowankami świetlicy, imprezy szkolne (kulturalno-oświatowe, plenerowe, rozrywkowe).

Ze świetlicy korzystają uczniowie szkoły podstawowej nr 3:

 1. których rodzice pracują i nie mogą zapewnić opieki w czasie wolnym od zajęć szkolnych,
 2. na prośbę ucznia i za zgodą opiekuna prawnego,
 3. uczniowie korzystający z posiłków,
 4. inni uczniowie za zgodą Dyrektora Szkoły ,
 5. uczniowie zwolnieni z lekcji religii i zajęć wychowania fizycznego.

Do świetlicy przyjmuje się wychowanków:

 • na prośbę ucznia i za zgodą opiekuna prawnego,
 • na prośbę rodziców,
 • na wniosek wychowawcy,
 1. Przyjmowania uczniów do świetlicy dokonuje się corocznie w oparciu o podpisane przez rodziców deklaracji.
 2. Deklarację można składać w ciągu roku szkolnego.
 3. Decyzję o zakwalifikowaniu ucznia do korzystania ze świetlicy podejmuje Dyrektor Szkoły.
 4. Uczestnictwo w zajęciach świetlicowych ucznia do nich zakwalifikowanego jest obowiązkowe.
 5. Uczeń, zgodnie z deklaracją rodziców, ma zapewnioną opiekę w ramach godzin pracy świetlicy.
 6. Po zakończeniu pracy świetlicy za bezpieczeństwo dziecka odpowiedzialni są rodzice.
 7. Uczniowie przyjęci do świetlicy zobowiązani są przestrzegać Regulaminu Świetlicy.

 

W ramach świetlicy działa stołówka szkolna wydająca jeden posiłek dziennie.

 1. Do korzystania ze stołówki są uprawnieni w pierwszej kolejności uczniowie jedzący obiady dofinansowywane przez opiekę społeczną oraz pozostali zakwalifikowani do zajęć świetlicowych.
 2. Mogą z niej również korzystać w miarę wolnych miejsc pozostali uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy Szkoły.
 3. Odpłatność za korzystanie z posiłków ustala Dyrektor Szkoły na zasadach ustalonych w Statucie.
 4. Opłaty za obiady za dany miesiąc uiszczane są u intendenta w ostatnim tygodniu miesiąca poprzedzającym miesiąc korzystania z posiłków.
 5. Rodzice ucznia, który dokonał celowego zniszczenia wyposażenia świetlicy, mogą zostać obciążeni pełną lub częściową odpłatnością za zniszczony lub uszkodzony sprzęt.

stopka

do góry