• język migowy
 • e-mail
 • telefon: +48 32 43 14 881
 • lokalizacja
 • BiP
Strona główna/Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa nr 3 zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoła Podstawowa nr 3 .
Data publikacji strony internetowej: .
Data ostatniej istotnej aktualizacji: .
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
 • treści niewykorzystywane są do realizacji bieżących zadań podmiotu publicznego oraz nieuaktualniane lub niepoddawane po dniu 23 września 2019 r. przebudowom i zmianom polegającym w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji albo na zmianie sposobu publikowania informacji.

Elementy niedostępne to m.in.

 • wybrane pliki do pobrania na stronie mogą być częściowo dostępne,
 • wybrane materiały audio-wizualne mogą nie posiadać prawidłowych transkrypcji tekstowych,
Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-03-20
Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: Agencja Interaktywna IntraCOM.pl S.C.

Skróty klawiaturowe

W ramach strony dostępne jest również menu wspomagające dostępność cyfrową, uruchamiane w pierwszej kolejności pod klawiszem tabulacji (Tabulator) po odświeżeniu strony. Pozwala na szybkie przejście do następujących sekcji strony:

 • Przejdź do głównego menu (Skrót klawiaturowy: ALT + 0)
 • Przejdź do treści (Skrót klawiaturowy: ALT + 1)
 • Przejdź do mapy strony (Skrót klawiaturowy: ALT + 2)
 • Uruchomienie panelu WCAG (Skrót klawiaturowy: ALT + 3)
 • Przejdź do wyszukiwarki (Skrót klawiaturowy: ALT + 4)

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową jest Bogusław Żelazny, dyrektor@sp3leszczyny.pl.
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 43 11 387. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Władysława Broniewskiego
ul. Broniewskiego 11, 44-238 Czerwionka-Leszczyny
Budynek A

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli
Do budynku Szkoły Podstawowej nr 3 prowadzą ogólnodostępne wejścia od
strony ul. Broniewskiego i ul. S. Żeromskiego. Od ul. Broniewskiego jest dostosowany podjazd dla osób poruszający się na wózku inwalidzkim.
Natomiast wejście do budynku nie jest dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, ponieważ znajdują się przed nim schody. Schody prowadzą także do portierni i sekretariatu szkoły.
Przy portierni jest urządzenie do dezynfekcji rąk.
Przy wejściu głównym zainstalowany jest dzwonek, którym można wezwać woźną. Do dyspozycji jest również tzw. „stopka” która jest do dyspozycji.
Budynek szkolny nie ma zamontowanych wind przy schodach.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind
Na parterze budynku znajduje się woźna szkolna, która informuje, gdzie należy się udać w razie potrzeby interesanta
Na wyższe kondygnacje budynku prowadzą schody, budynek nie jest wyposażony w windę pozwalającą przemieszczać się na wyższe piętra.
Schody i wszelkie różnice w poziomach oznaczone są specjalną taśmą. Wszystkie
ogólnodostępne hole, korytarze i drzwi są przestronne i posiadają odpowiednią szerokość zapewniającą swobodne poruszanie się osobom na wózkach inwalidzkich.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych
Na parterze w szkole jest tablica informacyjna. Natomiast Szkoła ma zaplanowane budowę pochylni.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych
Przed budynkiem szkolnym jest parking i tam jest w planie wyznaczenie i oznaczenie miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych. Od tego miejsca parkingowego będzie prowadziła trasa wolna od przeszkód do wejścia głównego

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach
Zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu m.in. do obiektów użyteczności publicznej, w szczególności: budynków i ich otoczenia przeznaczonych na potrzeby administracji publicznej, itp., a tym samym także do budynku Szkoły
Warunkiem wejścia na teren budynku szkolnego z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. 
Na dzień dzisiejszy Szkoła nie ma tłumacza języka migowego, w planie jest zawarcie umowy z osobą która potrafi tłumaczyć język migowy.
Aby skorzystać z usługi tłumacza języka migowego w Szkole Podstawowej nr 3
w Czerwionce-Leszczynach należy zgłosić swoją planowaną wizytę w Szkole Podstawowej nr 3 w Czerwionce-Leszczynach co najmniej 3 dni przed tym zdarzeniem (z wyłączeniem sytuacji nagłych):
kontaktując się z Dyrektorem Szkoły lub sekretariatem pod nr tel. 32 43 11 387,
za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: WYŚLIJ WIADOMOŚĆ
listownie na adres: Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Broniewskiego 11, 44-238 Czerwionka-Leszczyny

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Władysława Broniewskiego
ul. Ogrodowa 6, 44-238 Czerwionka-Leszczyny
Budynek B

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli
Do budynku Szkoły Podstawowej nr 3 prowadzi ogólnodostępne wejście od
strony ul. Ligania. Od ul. Ligonia jest dostosowany podjazd dla osób poruszający się na wózku inwalidzkim.
Wejście do budynku jest dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Przy portierni jest urządzenie do dezynfekcji rąk.
Przy wejściu głównym zainstalowany jest dzwonek, którym można wezwać woźną.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind
Na parterze budynku znajduje się woźna szkolna, która informuje, gdzie należy się udać w razie potrzeby petenta
Na wyższe kondygnacje budynku prowadzą schody, budynek nie jest wyposażony w windę pozwalającą przemieszczać się na wyższe piętra.
Schody i wszelkie różnice w poziomach oznaczone są specjalną taśmą. Wszystkie
ogólnodostępne hole, korytarze i drzwi są przestronne i posiadają odpowiednią szerokość zapewniającą swobodne poruszanie się osobom na wózkach inwalidzkich.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych
Na parterze w szkole jest tablica informacyjna.
Szkoła posiada pochylnie dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych
Przed budynkiem szkolnym jest parking i tam jest w planie wyznaczenie i oznaczenie miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych. Od tego miejsca parkingowego będzie prowadziła trasa wolna od przeszkód do wejścia głównego

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach
Zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu m.in. do obiektów użyteczności publicznej, w szczególności: budynków i ich otoczenia przeznaczonych na potrzeby administracji publicznej, itp., a tym samym także do budynku Szkoły Warunkiem wejścia na teren budynku szkolnego z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. 
Na dzień dzisiejszy Szkoła nie ma tłumacza języka migowego, w planie jest zawarcie umowy z osobą która potrafi tłumaczyć język migowy.
Aby skorzystać z usługi tłumacza języka migowego w Szkole Podstawowej nr 3 w Czerwionce-Leszczynach należy zgłosić swoją planowaną wizytę w Szkole Podstawowej nr 3 w Czerwionce-Leszczynach co najmniej 3 dni przed tym zdarzeniem (z wyłączeniem sytuacji nagłych):
kontaktując się z Dyrektorem Szkoły lub sekretariatem pod nr tel. 32 43 11 387,
za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: WYŚLIJ WIADOMOŚĆ
listownie na adres: Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Broniewskiego 11, /Budynek B / 44-238 Czerwionka-Leszczyny

stopka

do góry